REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPACERACH

1.  Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w spacerach organizowanych przez Gdańską Organizację Turystyczną.
2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Uczestniku to rozumie się przez to podmiot, który wysłał Organizatorowi zgłoszenie udziału w spacerze poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www:  https://spacery.gcb.visitgdansk.com w trakcie trwania rekrutacji. 
b. Organizatorze lub GOT to rozumie się przez to stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530), ul. Uczniowska 22, NIP 583-288-72-98, KRS 0000139108, które organizuje i przeprowadza spacery.
3.  Organizowane przez GOT spacery mają na celu:
1)  poznawanie Gdańska, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2)  poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4.  Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona od 10-50 osób w zależności od miejsca spaceru.
5.  Spacery dla osób w nich uczestniczących są nieodpłatne.
6.  Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem wyznaczonych przez Organizatora przewodników.
7.  Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń przewodników wyznaczonych przez Organizatora.
8.  Udział dzieci w spacerach. Udział dzieci w spacerach, jest możliwy, o ile zostało to wskazane w opisie danego spaceru i wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
9. Osoby, które chcą wziąć udział w spacerach, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji - zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. telefonicznie, on-line przez formularz dostępny na stronie https://spacery.gcb.visitgdansk.com i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że Uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie udziału w spacerze i poinformuje o tym organizatora. Dane zbierane są w celu realizacji spaceru oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 
10.  Przewodnicy i przewodniczki oraz Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 1,5 m dystansu od siebie oraz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczek ochronnych zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach.
11.  Uczestnicy zobowiązani są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.
12.  W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.
13.  W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
14.  W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt. 10-13 niniejszego Regulaminu, Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w spacerze.
15.  Organizator może także odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce dalszego udziału w spacerze, w wypadku nieprzestrzegania regulaminu. 
16.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spaceru lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny. O każdej takiej sytuacji Uczestnicy będą powiadomieni nie później niż na 1 dzień przed planowanym spacerem na podany w rejestracji adres e-mail.
17.  GOT może umożliwiać zapisanie się w sposób określony w punkcie 9 na spacery organizowane przez inne podmioty. W takich wypadkach rola GOT sprowadza się wyłącznie do udostępnienia platformy zapisu. Zasady organizacji spacerów są wówczas ustalane przez organizatorów poszczególnych spacerów. GOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spacery organizowane przez inne podmioty. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK SPACERÓW
1.  Administratorem Danych Osobowych Uczestnika spaceru jest: Organizator
2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z wyznaczonym w GOT Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@jestemzgdanska.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby GOT.
3.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru w przestrzeni otwartej oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
4.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji spaceru, a następnie przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
5.  Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym program, firm/firmy dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmiotów świadczących obsługę prawną Administratora Danych Osobowych, ponadto nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione w uzasadnionych przypadkach Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 
6.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.  Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
9.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego zgłoszenia do udziału w spacerze.
10.  Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: got@visitgdansk.com. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.